آداب و رسوم آذربایجان شرقی(نقره سازی)

نقره سازى: صنعت نقره سازى از دیرباز در تبریز رواج داشته است. تا ۲۱ سال پیش حدود ۲۵ كارگاه نقره سازى با ۱۰۰ نفر هنرمند نقره كار در تبریز فعالیت داشتند. اما امروزه این هنر بى نظیر دستى درحال نابودى است و صاحبان این هنر به مشاغل دیگرى روى آورده اند. منبع: eazarbayjanmiras.irرضا | پنجشنبه 8 فروردين 1387877 بازدید
رضا پورلطفیهموند از پنجشنبه 8 فروردين 1387