آداب و رسوم آذربایجان شرقی(نقره سازی)

نقره سازى: صنعت نقره سازى از دیرباز در تبریز رواج داشته است. تا ۲۱ سال پیش حدود ۲۵ كارگاه نقره سازى با ۱۰۰ نفر هنرمند نقره كار در تبریز فعالیت داشتند. اما امروزه این هنر بى نظیر دستى درحال نابودى است و صاحبان این هنر به مشاغل دیگرى روى آورده اند. منبع: eazarbayjanmiras.ir00
رضا | پنجشنبه 8 فروردين 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
رضا پورلطفیعضویت از پنجشنبه 8 فروردين 1387