مجموعه سعد آباد

مجموعه سعد آباد
مجموعه سعد آباد واقع در شمال تهران. این مجموعه کاخ ها در دوره پهلوی مورد استفاده قرار می گرفته است.00
سید احمد | شنبه 14 مهر 1386
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیمجموعهسعدآباد
سید احمد نحویسید احمد نحویعضویت از شنبه 24 شهريور 1386