مجموعه سعد آباد

مجموعه سعد آباد
سید احمد نحویشنبه 14 مهر 1386 | 15 سال پیشمجموعه سعد آباد واقع در شمال تهران. این مجموعه کاخ ها در دوره پهلوی مورد استفاده قرار می گرفته است.دسته بندیباغ ها ، عمارت ها ، کاخ هاتهرانواژه کلیدیمجموعهسعدآباد705 بازدید