بافت قدیمی شهر بروجرد

بافت قدیمی شهر بروجرد
نمونه از بافت قدیمی شهر که بر اکنون اثری از آن ها بر جای نمانده به دلیل زلزله سال 85پوریا | جمعه 30 شهريور 1386976 بازدید
پوریا نیک نامهموند از جمعه 30 شهريور 1386process Engineermathworks.ir