بافت قدیمی شهر بروجرد

بافت قدیمی شهر بروجرد
نمونه از بافت قدیمی شهر که بر اکنون اثری از آن ها بر جای نمانده به دلیل زلزله سال 8500
پوریا | جمعه 30 شهريور 1386
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
پوریا نیک نامعضویت از جمعه 30 شهريور 1386process Engineermathworks.ir