روستای نیتل

روستای نیتل
روستای نیتل از توابع كجور10
بابک | دوشنبه 7 خرداد 1386
روستای نیتلمناظر زیبای اطراف روستای نیتل
راهپیمایی یوش تا دریاویژگی این راهپیمایی ، پیمایش مسیری است که هر لحظه پوشش گیاهی و آب و هوایی آن تغییر میکند. تا زمانی نه چندان دور (حدود 60 تا 70 سال پیش) ، جنگلهای کجور یکی از بکرترین جنگلهای ایران محسوب میشد...
آزاد کوه ...هوا تازه تاریك شده بود و ما در گردنه قرق ، كنار آتشی گرم می شدیم قله آزاد كوه در دور مشخص است
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیسایرمازندران
واژه کلیدیروستاینیتل