اسرار و چرایی گیاه هوم و نقش بزکوهی

اسرار و چرایی گیاه هوم و نقش بزکوهی
محمد ناصری فرددوشنبه 8 اسفند 1401 | 4 هفته پیش اسرار و چرایی گیاه هوم و نقش بزکوهی رنگین نگاره های pictographs کهن مکشوفه در خراسان شمالی، با قدمت حدود هزاره ی دهم پ.م. که بزکوهی و گیاه هوم Ephedra را در کنار هم می بینیم. در هزاره های بعد (حدود هزاره سوم پ.م.)، همان پیوستگی بر روی کاسه های گِلی گذشتگان با همان شباهت و پیام هم دیده می شود؟! خیلی از نقش های کهن بزکوهی سنگ نگاره های درون غارها و کوه های ایران، با گیاه مقدس هوم ( هومه، سومه، اُرمک و ریش بز) در قالب نوعی دعا با هم همراه هستند و این شباهت و پیام ها طی هزاره ها بر روی سفالینه های پیش از تاریخ ایران، دست بافت ها و خالکوبی روی دست بانوان هم دیده می شود. مضمون آن به نظر نگارنده: ای فرشته ی ناجی ماری و ماریانه (اسطوره مشی و مشیانه)، از گیاه مانایی بخور؛ تا جاودانه بمانی (هوم یشت های اوستا). نوعی دعا. نگاه بر گیاه مقدس هوم و نقش بزکوهی در سبک هنری اندیشه نگار، برگرفته باورهای مردمان ایران باستان است. در نگاه باستان شناسی ایران و دیگر محافل مطالعاتی ایران، اثری از این دو پدیده های کهن، مهم و فراوان وجود ندارد و برای نخستین بار است؛ که بدین شیوه، آیکون گرافی Iconography صورت می گیرد و آن دو کهن الگوهای ایرانیان باستان رمز گشایی و معرفی می شود. در این شیوه ی آیکون گرافی، رمز و راز طرح روی سفال انیمیشن شهر سوخته نیز خود نمایی می کند. دسته‌بندیسایرکلید‌واژهاسرارچراییگیاههومنقشبزکوهی10 بازدید