کشف نقش حشره ای کهن که در هزاره های پیش در ایران می زیسته و منقرض شده

  • کشف نقش حشره ای کهن که در هزاره های پیش در ایران می زیسته و منقرض شده
  • کشف نقش حشره ای کهن که در هزاره های پیش در ایران می زیسته و منقرض شده
محمد ناصری فرديكشنبه 3 فروردين 1399 | 3 سال پیشکشف سنگ نگاره ای(حدود 2000 پ.م) که شباهت به یکی از گونه حشرات منقرض شده در ایران دارد. با همکاری گروهی از حشره شناسان ایران، مقاله ای در آن خصوص نوشته و به یکی از مجله های معتبر علمی زیست شناسی در امریکا ارسال کردیم. خوشبختانه مقاله مورد تایید علمی واقع شد و بعنوان یک مقاله علمی در جهان انعکاس پیدا کرد. اینکه یک نگارگر حدود چهار هزار سال پیش یک حشره را بر روی سنگی حک کند که امروز برای زیست شناسان جهان یک نگاه علمی و زیست شناسانه باشد؛ شگفت انگیز است. dailysabah.comدسته‌بندیموزه هاسنگ‌نگاره‌هاکلید‌واژهکشف سنگ نگارهماندانا حضرمحمود کلنکریمحمد ناصری فردخمینتیمرهحشرات منقرض شده633 بازدید