شباهت های جهانی بزکوهی Ibex

شباهت های جهانی بزکوهی  Ibex
فراوانی نقوش بزکوهی در سبک های هنری اندیشه (ideogram) با مضامینی تقریبا مشابه در ایران، امریکا و قزاقستان!محمد | شنبه 22 دی 1397751 بازدید
نمای ایران سپاسشنبه 22 دی 1397 | 4 سال پیش
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردهموند از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .