شباهت های جهانی بزکوهی Ibex

شباهت های جهانی بزکوهی  Ibex
محمد ناصری فردشنبه 22 دی 1397 | 5 سال پیش فراوانی نقوش بزکوهی در سبک های هنری اندیشه (ideogram) با مضامینی تقریبا مشابه در ایران، امریکا و قزاقستان!دسته‌بندیجاذبه‌های تاریخیکوه‌ها و قله‌هاکلید‌واژهسنگنگارهناصری فردتیمرهخمینهنرهایصخره962 بازدید
نمای ایران سپاسشنبه 22 دی 1397 | 5 سال پیش