آفت خرما

  • آفت خرما
  • آفت خرما
  • آفت خرما
  • آفت خرما
  • آفت خرما
زنجره حشره ی سفید رنگ و بسیار ریزی است که رگ برگهای خرما را میخورد و ابی که درون برگ درخت هست بصورت شیره شفاف و تلخی از برگها جاری وبه زمین میچکد شاخ و برگ و تنه و خرمای درخت را سیاه و کثیف و چسبنده میکند و کم کم باعث زرد شدن ضعیف شدن و در نهایت خشکیده شدن درخت میشود در این موقع میزان باردهی درخت کم میشود و خرماهای ان نا مرغوب .. افت دیگری که کمتر از ان یافت میشود شبیه تار عنکبوت روی خوشه خرما را فرا گرفته و پوست خرما را خشک و شکننده و مزه ان را تلخ و به جز مصرف دام به درد دیگری نمیخورد افت دیگر ان سوسک ساقه خوار که ساقه های مرکزی درخت را ماهرانه برش داده و درون ان لانه میکند و با کوچکترین وزش بادی ان شاخه میشکند . در گویش محلی فین به ان افتها ( زنجره = شیروو shirow . افتی که فقط خوشه خرما را درگیر میکند کفر kafer و سوسک ساقه خوار را طحال tahal مینامند)عبدل | شنبه 18 شهريور 13961156 بازدید
واژه کلیدیآفتخرما
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی