برداشت خرما

  • برداشت خرما
  • برداشت خرما
  • برداشت خرما
  • برداشت خرما
ماه های مرداد و شهریور فصل برداشت خرما از نخیلات میباشد . بعلت افت زنجره (در گویش محلی شیروو) خرما ها فاقد ارزش هم از نظر کیفی و بازار پسندی هم از نظر کممی بار دهی خرما بسیار افت کرده و برداشت ان جز ضرر منفعت دیگری نداردبرداشت خرما از نخلهای مرتفع کاری بس دشوار وبسیار خطر ناک است عبدل | شنبه 18 شهريور 1396676 بازدید
برداشت خرما / فینفصل برداشت خرما از نخیلات فین هرمزگان
پرورش ماکیانزندگی در دل طبیعت سختیها و خوشیهای خاص خود را دارد و با همه کس سازگاری ندارد و برای لذت بردن از طبیعت باید سختیهای ان را تحمل کرد
باغ شهر فین هرمزگاننمایی از شهر فین هرمزگان
کشت گیاهاندر فین اغلب مردم لابلای نخیلات برای فقط مصرف خانگی محصولات کشاورزی مانند بادمجان گوجه پیاز فلفل و .. کشت میکنند و برای دام نیز ذرت علوفه و جو علوفه ای کشت میشود
کپر kapar - فین هرمزگانکپر خانه مردم قدیم بوده و هنوز هم در مناطقی منازل کپری وجود دارد و از آن استفاده میکنند
واژه کلیدیبرداشتخرما
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی