برداشت خرما

  • برداشت خرما
  • برداشت خرما
  • برداشت خرما
  • برداشت خرما
ماه های مرداد و شهریور فصل برداشت خرما از نخیلات میباشد . بعلت افت زنجره (در گویش محلی شیروو) خرما ها فاقد ارزش هم از نظر کیفی و بازار پسندی هم از نظر کممی بار دهی خرما بسیار افت کرده و برداشت ان جز ضرر منفعت دیگری نداردبرداشت خرما از نخلهای مرتفع کاری بس دشوار وبسیار خطر ناک است عبدل | شنبه 18 شهريور 1396803 بازدید
  • برداشت خرما / فینفصل برداشت خرما از نخیلات فین هرمزگان
  • پرورش ماکیانزندگی در دل طبیعت سختیها و خوشیهای خاص خود را دارد و با همه کس سازگاری ندارد و برای لذت بردن از طبیعت باید سختیهای ان را تحمل کرد
  • باغ شهر فین هرمزگاننمایی از شهر فین هرمزگان
  • کشت گیاهاندر فین اغلب مردم لابلای نخیلات برای فقط مصرف خانگی محصولات کشاورزی مانند بادمجان گوجه پیاز فلفل و .. کشت میکنند و برای دام نیز ذرت علوفه و جو علوفه ای کشت میشود
  • کپر kapar - فین هرمزگانکپر خانه مردم قدیم بوده و هنوز هم در مناطقی منازل کپری وجود دارد و از آن استفاده میکنند
واژه کلیدیبرداشتخرما
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی