انبه شاه میوه جنوب

  • انبه شاه میوه جنوب
  • انبه شاه میوه جنوب
  • انبه شاه میوه جنوب
عبدل شعبانیچهارشنبه 2 فروردين 1396 | 6 سال پیشمیوه انبه حاصل درختان پربار میناب و رودان است در فین این درخت بسیار اندک است دسته‌بندیهرمزگانگیاهان و جانورانکلید‌واژهانبهشاهمیوهجنوب1126 بازدید
  • خاکشیردر گرمای تابستان وقتی با شربتی خنک و گوارا تشنگی را برطرف و کام را شیرین میکنی به یاد بهار و رویش این بوته کوچک می افتی و راز افرینش که خداوند هیچ موجودی را بی علت خلق نکرده است . در اواسط اسفند ما در فین هرمزگان این بوته کوچک اوج هنر خود را به نمایش میگذارد و همه را به شکر نعمات افریدگار دانا و توانا وامیدارد
  • چشمه گهورچشمه گهور gohor یکی از 7 چشمه پر اب فین هرمزگان که از وجود ان بخشی از زمین بایر غرب فین کشت میشود
  • عسل بهار فیندر فصل بهار و اغاز شروع گرما زنبورهای وحشی در کوهها و رودخانه ها و نیزار ها شهد شیرین عسل را به مردم ارزانی میدارند عسل اویشن و کلپوره وگلهای بهاری و ...
  • درکرپرنده ایست به اندازه گنجشک کمکی درشت تر سبز رنگ به رنگ سبز قبا در گویش محلی فین هرمزگان به آن در کر dar-e kar ( گنجشک ناشنوا ) میگویند
  • گرده افشانی نخیلات خرماگرده افشانی نخیلات خرما با دست انجام میگیرد