آیین سقز چینی

آیین سقز چینی
عدنان مرادیسه‌شنبه 5 بهمن 1395 | 6 سال پیشدر بسیاری از روستاهای شهرستان پاوە هر سالە آیین برداشت سقز از درختان ون برگزار می گردد. درخت ون کە از صمغ آن برای مصادف داروی و صنعتی استفادە می شود به وسیلە تیشە و خراش دادن تنە درخت خارج شدە و در ظرف های گلی کە از خاک رس ساختە می شود جمع آوری می شود. این صمغ را به صورت خام به مراکز فرآوری بردە و به صورت استاندارد به مواد جدیدی تبدیل می نمایند. در منطقە هورامان از این صمغ برای التیام و درمان زخم معدە و زخم های سطحی استفادە می شود همچنین از آن نوعی جویدنی ساخته می شود کە به آن ویژن می گوینددسته‌بندیجشن‌ها و آیین‌هاکرمانشاهکلید‌واژهسقزچینیویژن1507 بازدید
نمای ایران سپاسسه‌شنبه 5 بهمن 1395 | 6 سال پیش
آرام خیلی مطلب جالبی بود ممنونپنجشنبه 7 بهمن 1395 | 6 سال پیش
عبدل در هرمزگان این درخت گن نام دارد . جویدنی درست شده هم . لامی یا (بنی زغ) بصورت ادامس در سوپرمارکت ها موجود است خوشمزه و شیرینپنجشنبه 7 بهمن 1395 | 6 سال پیش