جاده اردبیل خلخال سرچم

جاده اردبیل خلخال سرچم
علیرضا یوسفیچهارشنبه 1 ارديبهشت 1395 | 8 سال پیشارتفاعات سمت جاده اردبیل خلخال سرچم (رودخانه قزل اوزن)دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیاردبیلکلید‌واژهاردبیلخلخالسرچمقزل اوزن1588 بازدید