صنایع دستی و بازار محلی

  • صنایع دستی و بازار محلی
  • صنایع دستی و بازار محلی
عبدل شعبانیدوشنبه 11 خرداد 1394 | 8 سال پیشصنایع دستی زنان هرمزگان بیشتر بافت نوارهای رنگی با نخ و خوس و گلابتون و برای شلوار بندری (شلوار محلی زنانه) و پولک دوزی و خوس دوزی روی پارچه تور و روسریهای (دستار) خاص زنان بندری . و بخشی از بازار محلی زنان دست فروش در حال فروش مهیاوه و سوراغ . سوس مخصوصی که از ماهی مخصوص درست میشود و در نواحی جنوب هرمزگان . بوشهر جنوب فارس و دیگر نوار جنوبی ایران تا کشور های حاشیه خلیج فارس مصرف میشوددسته‌بندیصنایع دستیهرمزگانکلید‌واژهصنایع دستیبازارمحلی1617 بازدید