مشک

مشک
عبدل شعبانیيكشنبه 6 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیشمشک از پوست گوسفند برای نگهداری آب درست میشود و کار یخچال امروزی را میکرده است. با امدن یخچال مشک هم بدست فراموشی سپرده شد . عشایر هنوز از آن استفاده میکنند برای درست کردن دوغ ماست را درون آن ریخته و می جنبانند تا کره آن گرفته و دوغ درست شودfincity89.blogsky.comدسته بندیسایر ویژگیهای فرهنگیهرمزگانواژه کلیدیمشکفینهرمزگان1515 بازدید
  • تعزیه خوانی در فین هرمزگانمراسم تعزیه خوانی در ده شبانه روز اول محرم بطور مستمر هر روز عصر در میدان کوچک مسجد امام حسین بر قرار است
  • تیهوپرنده زیبا که در کوه پایه ها و ارتفاعات پست دیده میشود
  • جوغن - فین هرمزگانجوغن joghan همان هاون سنگی است که از سنگ کوه تراشیده شده است و برای کوبیدن جو و گندم قبل از آسیاب کردن و هر چیزی که نیاز به کوبیدن داشت در آن میکوبند جنس هاون و دسته آن هر دو از سنگ تراشیده میشود
  • انار شیطاندر منطقه فین هرمزگان این درخت را بنام سمیل می شناسند . درفین برخی مناطق و در روستای کهتک با فراوانی بیشتر رویش دارد
  • سرآغاز خرمای شیرینخرمای شیرینی که شما تناول میکنید از اغاز به این شکل بوده است تا شده خرما