مشک

مشک
مشک از پوست گوسفند برای نگهداری آب درست میشود و کار یخچال امروزی را میکرده است. با امدن یخچال مشک هم بدست فراموشی سپرده شد . عشایر هنوز از آن استفاده میکنند برای درست کردن دوغ ماست را درون آن ریخته و می جنبانند تا کره آن گرفته و دوغ درست شودfincity89.blogsky.comعبدل | يكشنبه 6 ارديبهشت 13941343 بازدید
تعزیه خوانی در فین هرمزگانمراسم تعزیه خوانی در ده شبانه روز اول محرم بطور مستمر هر روز عصر در میدان کوچک مسجد امام حسین بر قرار است
تیهوپرنده زیبا که در کوه پایه ها و ارتفاعات پست دیده میشود
جوغن - فین هرمزگانجوغن joghan همان هاون سنگی است که از سنگ کوه تراشیده شده است و برای کوبیدن جو و گندم قبل از آسیاب کردن و هر چیزی که نیاز به کوبیدن داشت در آن میکوبند جنس هاون و دسته آن هر دو از سنگ تراشیده میشود
انار شیطاندر منطقه فین هرمزگان این درخت را بنام سمیل می شناسند . درفین برخی مناطق و در روستای کهتک با فراوانی بیشتر رویش دارد
سرآغاز خرمای شیرینخرمای شیرینی که شما تناول میکنید از اغاز به این شکل بوده است تا شده خرما
واژه کلیدیمشکفینهرمزگان
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی