تعزیه خوانی در فین هرمزگان

تعزیه خوانی در فین هرمزگان
عبدل شعبانیچهارشنبه 20 اسفند 1393 | 8 سال پیشمسجد از بناهای بسیار قدیمی است و بانی اولیه ان کربلائی ابوتراب بوده است که به تازگی باز سازی شده است و قلعه تاریخی فین کاملا به مسجد چسبیده استدسته‌بندیسایر ویژگیهای فرهنگیهرمزگانکلید‌واژهتعزیهخوانیفینهرمزگان1152 بازدید
  • جوغن - فین هرمزگانجوغن joghan همان هاون سنگی است که از سنگ کوه تراشیده شده است و برای کوبیدن جو و گندم قبل از آسیاب کردن و هر چیزی که نیاز به کوبیدن داشت در آن میکوبند جنس هاون و دسته آن هر دو از سنگ تراشیده میشود
  • انار شیطاندر منطقه فین هرمزگان این درخت را بنام سمیل می شناسند . درفین برخی مناطق و در روستای کهتک با فراوانی بیشتر رویش دارد
  • مشکمشک از پوست گوسفند برای نگهداری آب درست میشود و کار یخچال امروزی را میکرده است
  • گاچوکگهواره نوزاد که در فین هرمزگان به ان گاچوک گفته میشود gachok بافته شده از شاخه های نخل خرما
  • قارچ - مهمان بهاری نخل خرمابه این قارچ در گویش محلی فین هرمزگان پنیر بن می گویند