تعزیه خوانی در فین هرمزگان

تعزیه خوانی در فین هرمزگان
مسجد از بناهای بسیار قدیمی است و بانی اولیه ان کربلائی ابوتراب بوده است که به تازگی باز سازی شده است و قلعه تاریخی فین کاملا به مسجد چسبیده استعبدل | چهارشنبه 20 اسفند 1393953 بازدید
جوغن - فین هرمزگانجوغن joghan همان هاون سنگی است که از سنگ کوه تراشیده شده است و برای کوبیدن جو و گندم قبل از آسیاب کردن و هر چیزی که نیاز به کوبیدن داشت در آن میکوبند جنس هاون و دسته آن هر دو از سنگ تراشیده میشود
انار شیطاندر منطقه فین هرمزگان این درخت را بنام سمیل می شناسند . درفین برخی مناطق و در روستای کهتک با فراوانی بیشتر رویش دارد
مشکمشک از پوست گوسفند برای نگهداری آب درست میشود و کار یخچال امروزی را میکرده است
گاچوکگهواره نوزاد که در فین هرمزگان به ان گاچوک گفته میشود gachok بافته شده از شاخه های نخل خرما
قارچ - مهمان بهاری نخل خرمابه این قارچ در گویش محلی فین هرمزگان پنیر بن می گویند
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی