گنجر / سریش

گنجر / سریش
در گویش محلی فین هرمزگان به ان گنجر genjar میگویند شیره ان پس از خشک شدن بوسیله دو عدد سنگ صاف حسابی ساییده میشود تا پودر شود . از پودر حاصله . استادان محلی شکسته بند استفاده نموده پارچه ای تمیز به اندازه نیاز برش داده کمی به آن نم آب میزنند و از پودر گنجر روی آن ریخته و دست و پای شکسته را با ان اتل میگیرند.00
عبدل | چهارشنبه 13 اسفند 1393
سرگذشت خرماخرما ها پس از جمع اوری برای مصرف خانه از ان بر میدارند وبقیه برای فروش بسته بندی و نا مرغوب ها را برای مصرف دام که انرا خشک میکنند تا در زمستان همراه با علوفه به مصرف دام برسانند
آبگیرعمق بعضی از این آبگیر ها به بیش از 3 متر میرسد و مردم در قدیم از آب آن ...
فین در خواب صبحگاهیفین در آغاز طلوع صبحگاهی سوم فروردین 95
رطب / خرمارطب میوه درخت نخل خرما است
نان محلی رختهرخته نانی است درگویش هرمزگان که بعضی از مناطق انرا رگاگ و بعضی تومشی مینمامند
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیگنجرسریش
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی