کمپ آموزشی منجمان آماتور خمین در روستای خان آباد

کمپ آموزشی منجمان آماتور خمین در روستای خان آباد
تقی قاسمیسه‌شنبه 25 تير 1392 | 10 سال پیش(نمایی از رصد خانه خمین-همکاران شرکت اخترنمای شیراز در کنار سرمایه گذار رصدخانه -جناب دکتر نجاری و فرزندشان) اولین تور شبانه رصد ستارگان و صور فلکی در روستای خان آباد با همت رصد خانه خمین در مورخ ۱۷/۰۴/۹۲ برگزار شد.این تور آموزشی با حضور بیش از ۳۰نفر از علاقمندان به نجوم از ساعت ۱۰ الی ۲ دوشنبه شب هفدهم تیر ماه در روسای خان آباد برگزار شد.آقای اسدی از برگزار کنندگان این تور گفت:روستای خان آباد به دلایل برخوردار بودن از آسمانی زیبا، ارتفاع مناسب،موقعیت جغرافیایی و سوق الجیشی و دارا بودن مناطقی عاری از آلودگی نور محلی مناسب جهت رصد ستارگان در آسمان شب است. www.khanabadd.com www.khanabad.irدسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیمرکزیکلید‌واژهکمپآموزشیمنجمانآماتورخمینروستایخانآباد1184 بازدید