حمام شیخ بهایی در میانه

پیام قربانیپنجشنبه 28 دی 1391 | 10 سال پیشدر بین روستای گوگ تپه میانه و روستای چروک در اطراف شهر ماه نشان زنجان روستایی به نام اعلن وجود دارد.در این روستا حمامی شبیه حمام شیخ بهایی وجود دارد که به همان شیوه حمام شیخ بهایی کار میکرد.اما بدلیل اینکه مردم تصمیم بر بزرگتر کردن و گسترش این حمام میگیرند باعث تخریب و از بین رفتن ویژگی خاص این حمام میشوند.دسته بندیحمام و آب انبارهاآذربایجان شرقیواژه کلیدیحمامشیخبهاییمیانه1101 بازدید