شالیزارهای برنج در ابتدای كار

شالیزارهای برنج در ابتدای كار
این هم نمایی دیدنی از شالیزاری در روستای كهنه گویه سفلی شهر رانكوهمحمد صادق | پنجشنبه 6 خرداد 13891022 بازدید
یوسف آقا خیلی زیباستپنجشنبه 6 خرداد 1389 | 13 سال پیش
محمد صادق کریمیمحمد صادق کریمیهموند از پنجشنبه 8 مرداد 1388عکاس نیستم، اما عکاسی را دوست دارم!