آغاز سبز

آغاز سبز
نجمه فرشیدوشنبه 17 اسفند 1388 | 13 سال پیشفصلی نو خواهد آمد و بهاری سبز،میوه حشکیده بر شاخه ها تو را غمگین نکند که از هر شاخه صدها جوانه خواهد رست.دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعییزدکلید‌واژهآغازسبز770 بازدید
تقی درود بی کران بر شما در مسیر حرکت هر کاروانی به خصوص در روستاها همیشه سگهایی هستند که پارس می کنند یا پاچه می گیرند. من هیچ گاه در جایی ندیده ام و نشنیده ام که به خاطر پارس کردن چند سگی که فطرتا کارش پارس کردن است کاروانی مسیرو مقصد خود را تغییر دهد یا گم کند. کاروان مسیر خود را طی خواهد کرد. این کاروان و یا هر کاروانی که مورد نظر الهی باشد دیر یا زود به مقصد خواهد رسید. خداوند هنوز هم هست. وجودش را باور نماییم. من از کسی نیستم و برکسی هم نیستم!! ارادتمند شما قاسمی از روستای خان آباد www.khanabadd.com www.khanabad.irدوشنبه 17 اسفند 1388 | 13 سال پیش
نجمه متشکرم موفق باشیددوشنبه 17 اسفند 1388 | 13 سال پیش