جام وجمال در گنجعلی خان

جام وجمال در گنجعلی خان
جام وجمال در گنجعلی خانع بهنام | دوشنبه 9 آذر 1388773 بازدید
ع بهنام رادع بهنام رادهموند از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.