اطراف اورامان تخت

اطراف اورامان تخت
کوههای اطراف اورامان تخت سال 1388کاوه حق | جمعه 12 تير 1388
کاوه حق پناهکاوه حق پناههموند از جمعه 12 تير 1388