پل خشتی

پل خشتی
یوسف روحیچهارشنبه 3 تير 1388 | 14 سال پیشپل خشتی یک اثر تاریخی که در مرکز شهر لنگرود واقع بوده و قسمتهای شرق و غربی شهر را به هم وصل میکنددسته‌بندیبندها و پل‌های تاریخیکلید‌واژهخشتی793 بازدید