پل کشکان

پل کشکان
سید امیر علی قوامیيكشنبه 30 تير 1387 | 15 سال پیشپل کشکان در 65 کیلمتری جاده خرم اباد به نور اباد واقع گردیده استدسته‌بندیبندها و پل‌های تاریخیلرستانکلید‌واژهکشکان1038 بازدید