پل راه آهن روستای صالح حمید لرستان

پل راه آهن روستای صالح حمید لرستان
جمال کمالی دوشنبه 19 فروردين 1387 | 15 سال پیشپل صالح حمید واقع در فاصله ی تقریبی شهرستان اندیمشك ودر 3 كیلومتری ایستگاه تنگ 7 راه آهن لرستان و در روستای صالح حمید.دسته بندیبندها و پل‌های تاریخیواژه کلیدیراهآهنروستایصالححمیدلرستان1666 بازدید