کوه خواجه

کوه خواجه
ارنست هرتسفلد(1879-1948.م) چكادی یكتا از سنگ سیاه است كه از میان در یاچه هامون سیستان سربرافراشته است.این همان ناحیه ای است كه امروز در انجا ایران وافغانستان با یكدیگر تلاقی می كنند.ویكی از مكانهای مقدس است.این كوه با ابهت وحیرت انگیز تنها ارتفاع چشمگیر در ان دشت پهناور است.معنای اسم این كوه به فارسی امروزی كوه خدا بوده ودر سنت محل به سرای ابراهیم مشهور است. در اوستا ازاین كوه به اوشیدا یاد می شود.زردشت در اینجا به شاه ویشتاسب (گشتاسپ) پدر داریوش پناه برده بود.هنوز در دوهفته اول سال زردشتی سیل زوار به سوی این كوه روانه می شود.ساختمان واقع در كوه خواجه توسط سكاه هایی بنا شده است كه در 110 ق.م به ایران مهاجرت كرده اند. به هنگام بنای این كاخ در ان دیار گندافره پادشاهی میكرده وچون بنیانگذار وصاحب این قصر بوده حق این است كه كاخ مزبور را كاخ رستم؛ كاخ گندافره یا حتی كاخ سه مغ بخوانیم . ویرانه های واقع در شیب جنوبی كوه خواجه بنایی است كه می توان آن را كاخی دژ مانند و یا شهری دانست . كاخ اصلی در ناحیه ی مرتفع تر و در اطراف حیاطی وسیع بنا شده است . ورودیه جنوبی دهلیزی با طاق ضربی است . درسمت غرب وشدق نیز ایوان های بزرگی كه سقف های ضربس دارند روبه حیاط باز می شوند درپشت این ایوان ها اتاق هایی است كه سقف آنها نیز ضربی است درگوشه وكنار ویرانه ها آثاری وجود دارد همه دال بر اینكه این مجتمع دوبار بنا شده است . بعد معلوم شد كه نخستین دوره بنا به دوره پیش از ساسانی یعنی سده اول میلادی مربوط می شود و مرحله دوم آن به اوایل دوره ساسانی یعنی سده سوم میلادی مربوط است . در نواحی شرق ایران اسم صحیح برای این دوره ی قدیمی تر را دوره سكایی می دانند كه معادل مشود با دوره اشكانی در نواحی غرب ایران . بسیاری از ایوان های اتاق های كوه خواجه مخصوصا دیوار سرسرا درآغاز نقاشی بوده است . در سرسرا ( گالری ) نه تنها چهاردیوار بلكه طاق گهوارهی نیز منقوش و تمام نقاشی ها در مرحله نخست انجام گرفته است . و روی تمام آنها را در دوره ی دوم پوشانده بودند . درنواحی مجاور تصاویر مشابهی از ایزد عشق بدست آمده كه اغلب روی نقره كنده اند و به سده اول میلادی تعلق دارد . نقوش دیگر از كسانی كه نشسته اند یا آلات موسیقی می نوازند ویا می رقصند در یك جا بندبازی روی سرش ایستاده است . از این نقوش فقط یك بخش آن كه دقیقا وسط نیست قابل تشخیص است . دراین نقش شاهی و شهبانویی زیر سایبان سلطنتی ایستاده اند بر روی دیوار پنجره سرسرا ایزدان را تصویر كرده اند آن هم ایستاده و بی حركت . 10
رضا | پنجشنبه 8 فروردين 1387
نمای ایران | پنجشنبه 8 فروردين 138700
مطلب ارسالی شما خیلی خوب و جالب است . فقط ای كاش تصویر مربوطه از كیفیت بالاتری برخوردار بود
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیکوهخواجه
رضا پورلطفیعضویت از پنجشنبه 8 فروردين 1387