گل خوارک ماهی

گل خوارک ماهی
مجید حیدریپنجشنبه 16 اسفند 1386 | 16 سال پیشاین عكس را در بندر پل ( بین بندر عباس و بندر خمیر گرفتم ) این نوع ماهی در سواحل گلی این بندر زندگی می كند وقتی نزدیكش شوی خود را در بین گل ها مخفی می كند دسته‌بندیمناطق حفاظت شده و حیات وحشهرمزگانکلید‌واژهخوارکماهی983 بازدید