گل خوارک ماهی

گل خوارک ماهی
این عكس را در بندر پل ( بین بندر عباس و بندر خمیر گرفتم ) این نوع ماهی در سواحل گلی این بندر زندگی می كند وقتی نزدیكش شوی خود را در بین گل ها مخفی می كند مجید | پنجشنبه 16 اسفند 1386
واژه کلیدیخوارکماهی
مجید حیدریمجید حیدریهموند از سه‌شنبه 14 اسفند 1386