چه زیبایی دماوند...

چه زیبایی دماوند...
قله زیبای دماوند از جهت جنوبرضا | يكشنبه 22 مهر 1386795 بازدید
احمد کار زیبائی شده . کنتراست بیشتر شاید به کار کمک بیشتری می کرد . بهتر بود زاویه کمی تغییر می کرد تا سیمها و تیرهای برق در کادر جای نمی گرفتند . يكشنبه 22 مهر 1386 | 15 سال پیش