پاسارگاد

پاسارگاد
سید احمد نحویشنبه 14 مهر 1386 | 16 سال پیشپاسارگاد، مقبره داریوش پادشاه ایران در حدود ۲۵۰۰ سال پیش. این مقبره در نزدیکی تخت جمشید در استان فارس قرار دارد. دسته‌بندیباغ ها ، عمارت ها ، کاخ هافارسکلید‌واژهپاسارگاد858 بازدید