آزاد کوه ...

آزاد کوه ...
بابک ارجمندیدوشنبه 4 تير 1386 | 16 سال پیشهوا تازه تاریك شده بود و ما در گردنه قرق ، كنار آتشی گرم می شدیم قله آزاد كوه در دور مشخص استدسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هامازندرانکلید‌واژهآزادکوه1036 بازدید