فنجانماهای Cup Marks عصاره گیری آیینی و...

  • فنجانماهای  Cup Marks عصاره گیری آیینی و...
  • فنجانماهای  Cup Marks عصاره گیری آیینی و...
محمد ناصری فردشنبه 20 دی 1399 | 3 سال پیشفنجانماهای Cup Marks عصاره گیری آیینی و... اغلب این فنجان نماها بر فراز کوه های کم ارتفاع ایجاد شده اند و کارکردهای عصاره گیری، بویژه از گیاه هوم برای اجرای مراسم هیومه داشته است. در کنار آن کار، برای کوبیدن دانه ها و ساقه های خشک گیاهان نیز کاربرد داشته است. در بعضی غارها قبل از اختراع سفال برای جمع آوری و نگهداشت آب هم استفاده می شده است. بعضی از این فنجانماها بر فراز کوه ها بعنوان آتشدان های آیینی و کد دهی در شب هم اسفتاده می شده است. برای عصاره گیری سنگ گردی را داخل فنجانما می چرخاندند و بدین شیوه ساقه گیاه له می شده و سپس یا آن را در مقداری آب حل می کردند و یا صاف کرده و آن را با شیر یا به تنهایی می نوشیدند. این عصاره در آیین های میترایسم و زردتشتی هم کاربرد آیینی داشته است. این سنگ گرد را در کنار یکی از فنجانماهای کهن یافتیم. چهار ردیف فنجانماهای کوچک هم کارکرد ثبت تعداد روزها و نشان از تعداد مراسم اجرا شده است (رخدادنگار و گاهشمار). این فنجانماهای کهن را با کارکردهای متنوع و پیچیده در عرصه ی ملی و جهانی می بینیم. عوام به آنها جوغن می گویند و نماد هایی از گنج نمایی می دانند که به هیچ روی سند علمی ندارد. دسته‌بندیسنگ‌نگاره‌هاسایرکلید‌واژهفنجانماCup Marksعصاره گیریآیینیهومهیومهمیترایسمزردتشتی451 بازدید