سنگ نگاره ها، کهن الگوی های زیست بشر.

سنگ نگاره ها، کهن الگوی های زیست بشر.
تک نقش بزکوهی کهن، با تکنیک هنری خاص و روایی هنری بالا، مکشوفه در کوه های ایران، شبیه آن را با همان پیام و خصوصیات در ایالت یوتای امریکا هم می بینیم؛ که سرخپوستان بومی در هزاره های پیش خلق کرده اند. شباهت های زیاد و پیام های همگون می تواند نشان از خاستگاهی مشترک داشته باشد! کنار رودخانه مــوآب_ در یوتا، همچون کنار محل های گذر آب در دُمــآب_ ایران ( نجف آباد اصفهان)، پر از نقش کهن است که بیشترین آنها همچون ایران، بزکوهی سبک هنری اندیشه نگار است! لطفا به دو اسم دمآب و مُآب دقت کنید. با نقش های کهن و شبیه بهم! محمد | يكشنبه 16 آذر 1399287 بازدید
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردهموند از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .