سنگ نگاره ها، کهن الگوی های زیست بشر.

سنگ نگاره ها، کهن الگوی های زیست بشر.
تک نقش بزکوهی کهن، با تکنیک هنری خاص و روایی هنری بالا، مکشوفه در کوه های ایران، شبیه آن را با همان پیام و خصوصیات در ایالت یوتای امریکا هم می بینیم؛ که سرخپوستان بومی در هزاره های پیش خلق کرده اند. شباهت های زیاد و پیام های همگون می تواند نشان از خاستگاهی مشترک داشته باشد! کنار رودخانه مــوآب_ در یوتا، همچون کنار محل های گذر آب در دُمــآب_ ایران ( نجف آباد اصفهان)، پر از نقش کهن است که بیشترین آنها همچون ایران، بزکوهی سبک هنری اندیشه نگار است! لطفا به دو اسم دمآب و مُآب دقت کنید. با نقش های کهن و شبیه بهم! محمد | يكشنبه 16 آذر 1399141 بازدید
تپه آریایی هاتپه باستانی آریایی‌ها واقع در روستای رحمت آباد شهرستان خوانسار استان اصفهان
رودخانه پلاسگاناز سرشاخه های اصلی رودخانه زاینده رود، در غرب استان اصفهان
طبیعت برفی دریاچه سد زاینده روددریاچه سد زاینده رود، واقع در 120 کیلومتری غرب شهر اصفهان
طبیعت برفی دریاچه سد زاینده روددریاچه سد زاینده رود، واقع در 120 کیلومتری غرب شهر اصفهان
جلوه منبت گلپایگان و سنگ نگاره های پیش از تاریخ تیمره گلپایگانمنبت گلپایگان و سنگ نگاره های پیش از تاریخ تیمره گلپایگان
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردهموند از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .iranrockart.com