تیمره گلپایگان جلوه گاه هنر اصیل و کهن ایرانی

تیمره گلپایگان جلوه گاه هنر اصیل و کهن ایرانی
محسن جمالیچهارشنبه 21 اسفند 1398 | 4 سال پیشبزکوهی به عنوان مهمترین عنصر حیوانی در میان سنگ نگاره های ایران شناخته می شود. این حیوان تقریبا 75 درصد از نقوش اصیل سنگ نگاره های تیمره گلپایگان را نیز شامل می شود. مفاهیم مهم اساطیری و مقدسی درخصوص این حیوان نقل شده است که مهمترین آنها موضوع فراوانی آب و بارندگی است.دسته‌بندیاصفهانسنگ‌نگاره‌هاکلید‌واژهتیمرهگلپایگانجلوه گاه هنر کهن ایرانبزکوهی758 بازدید
سپیده عکس بسیار زیبایی استچهارشنبه 21 اسفند 1398 | 4 سال پیش
نمای ایران سپاس از اشتراک گذاریجمعه 23 اسفند 1398 | 4 سال پیش
محسن سپاس بیکران از محبت شماشنبه 24 اسفند 1398 | 4 سال پیش