تیمره گلپایگان جلوه گاه هنر اصیل و کهن ایرانی

تیمره گلپایگان جلوه گاه هنر اصیل و کهن ایرانی
بزکوهی به عنوان مهمترین عنصر حیوانی در میان سنگ نگاره های ایران شناخته می شود. این حیوان تقریبا 75 درصد از نقوش اصیل سنگ نگاره های تیمره گلپایگان را نیز شامل می شود. مفاهیم مهم اساطیری و مقدسی درخصوص این حیوان نقل شده است که مهمترین آنها موضوع فراوانی آب و بارندگی است.محسن | چهارشنبه 21 اسفند 1398505 بازدید
سپیده عکس بسیار زیبایی استچهارشنبه 21 اسفند 1398 | 3 سال پیش
نمای ایران سپاس از اشتراک گذاریجمعه 23 اسفند 1398 | 3 سال پیش
محسن سپاس بیکران از محبت شماشنبه 24 اسفند 1398 | 3 سال پیش
محسن  جمالیمحسن جمالیهموند از دوشنبه 24 اسفند 1388باستانشناس و متخصص نقوش صخره ای و سنگ نگاره ها و نویسنده کتاب : سنگ نگاره های ایران (جلد 1) ، " سنگ نگاره های گلپایگان؛ گذرگاه تاریخ"sangnegare.blogfa.cominstagram.com