سبد بافه

  • سبد بافه
  • سبد بافه
  • سبد بافه
  • سبد بافه
عدنان مرادیجمعه 20 اسفند 1395 | 6 سال پیشارغوان یکی از زیباترین درخت های منطقە هورامان و پاوە است از ترکە های آن کە در فصل بهار برداشت می شود سبدها و وسایلی ا قبیل کندو، سب ماهی گیری،سبد میوە، سبد حمل بار و بسیاری از وسایل مورد نیاز زندگی ساختە می شود. سبدبافی از صنایع دستی پاوە و هورامان استدسته‌بندیصنایع دستیکردستانکلید‌واژهسبدبافی1349 بازدید
عبدل ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد. چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد . بسیار زیبا و هنرمندانهجمعه 20 اسفند 1395 | 6 سال پیش
نمای ایران سپاسجمعه 20 اسفند 1395 | 6 سال پیش
  • كوه بانوكوه بانو شبیه زنى است كه رو به آسمان چشم دوخته است
  • زمستان در پاوهپاوه شهری با معمارای زیبا در فصل زمستان دیدنی است
  • بزرگترین شهر پلکانی جهانبدون شک فصل بهار دلچسپترین فصل ها و زیباترین آنهاست زیرا از رنگین ترین گلها و تنوع گیاهی گرفته تا غرش ابرها و ریزش باران و آفرینش رنگین کمانها و آبشار...
  • لاله واژگونلاله واژگون کوه های پاوه
  • غروب پاوهشب رویایی پاوه