گیوە هورامی

  • گیوە هورامی
  • گیوە هورامی
  • گیوە هورامی
عدنان مرادیيكشنبه 19 دی 1395 | 7 سال پیشگیوە کە در زبان هورامی به آن کلاش می گویند کفشی است کە از نخ وپارچە ساختە می شود این کفش بسیار زیبا بودە ودر مرسمات رسمی پوشیدە می شود یکی از مهمترین نکات برجستە این کفش نداشتن بو است کە این کفش کە از صنایع دستی مردم منطقە می باشد در حال حاظر از رونق خاصی برخوردار بودە و رواج دارد. زنان و مردان با بافتن این کفش ها علاوە بر ایجاد درآمد بە رونق این صنعت نیز لمک می نماینددسته‌بندیصنایع دستیکردستانکلید‌واژهکلاش1392 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 20 دی 1395 | 7 سال پیش
عبدل هنر نزد ایرانیان است و بس دوشنبه 20 دی 1395 | 7 سال پیش
آرام خیلی عالی هوش و ذکاوت و هنر ایرانی وصف ناپذیرهسه‌شنبه 21 دی 1395 | 7 سال پیش