گیوە هورامی

  • گیوە هورامی
  • گیوە هورامی
  • گیوە هورامی
گیوە کە در زبان هورامی به آن کلاش می گویند کفشی است کە از نخ وپارچە ساختە می شود این کفش بسیار زیبا بودە ودر مرسمات رسمی پوشیدە می شود یکی از مهمترین نکات برجستە این کفش نداشتن بو است کە این کفش کە از صنایع دستی مردم منطقە می باشد در حال حاظر از رونق خاصی برخوردار بودە و رواج دارد. زنان و مردان با بافتن این کفش ها علاوە بر ایجاد درآمد بە رونق این صنعت نیز لمک می نمایند30
عدنان | يكشنبه 19 دی 1395
نمای ایران | دوشنبه 20 دی 139510
سپاس
عبدل | دوشنبه 20 دی 139510
هنر نزد ایرانیان است و بس
آرام | سه‌شنبه 21 دی 1395 | 10
خیلی عالی هوش و ذکاوت و هنر ایرانی وصف ناپذیره
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیکلاش
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com