بزرگترین دره ی رشته کوه الوند

بزرگترین دره ی  رشته کوه الوند
رحیم زیوریجمعه 30 مهر 1395 | 7 سال پیشدره مراد بیگ بزرگترین دره ی موجود در رشنه کوه الوند است که در جنوب شهر همدان واقع شده است. در گذشته ای نه چندان دور که هنوز شهر همدان به اندازه امروز گسترده نشده بود این دره حدود ۴ کیلومتر از شهر فاصله داشت اما طبق مصوبه شورای شهرداری در سال ۶۷ این بخش نیز زیر مجموعه خدمات شهری همدان قرار گرفت و بخشی از شهر همدان شد.دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیهمدانکلید‌واژهبزرگتریندرهرشنهکوهالوند1284 بازدید