بازی ابرها و طبیعت

بازی ابرها و طبیعت
منطقه دشتك سانیج، از دره های اطراف شیركوه زیبا در انتهای عكس قسمتی از مسیر قله شیركوه دیده میشود.نجمه | چهارشنبه 14 بهمن 13941029 بازدید
نمای ایران سپاسچهارشنبه 14 بهمن 1394 | 6 سال پیش
عبدل شهرستان تفت و زیبائی های خاص پنجشنبه 15 بهمن 1394 | 6 سال پیش
نمای زیبای برفخانه طزرجان یزد از فراز پناهگاه شیرکوهارتفاعات شیرکوه در جنوب شهر یزد در مرکز ایران واقع شده است. گرچه از نظر تقسیم بندی کوه‌های منفرد ایران از آن یاد شده لیکن در حقیقت بخشی از رشته‌کوه زاگرس می‌باشد. ارتفاع بلندترین نقطه آن از سطح آب‌های آزاد در حدود ۴۰۷۵ متر است.
تنور کوهیتنوری برای پخت نان در دل دشت
طلوعدشت به آرامی بیدار میشود.
گل صحراییگل های صحرا در بهار
روستای ده بالایکی از باغهای ارتفاعات روستای ده بالا در استان یزد
واژه کلیدیابرآسمانشیركوه
نجمه فرشینجمه فرشیهموند از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی