بازی ابرها و طبیعت

بازی ابرها و طبیعت
منطقه دشتك سانیج، از دره های اطراف شیركوه زیبا در انتهای عكس قسمتی از مسیر قله شیركوه دیده میشود.نجمه | چهارشنبه 14 بهمن 13941100 بازدید
نمای ایران سپاسچهارشنبه 14 بهمن 1394 | 7 سال پیش
عبدل شهرستان تفت و زیبائی های خاص پنجشنبه 15 بهمن 1394 | 7 سال پیش
واژه کلیدیابرآسمانشیركوه
نجمه فرشینجمه فرشیهموند از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی