کاریز (شهر زیرزمینی )جزیره کیش

  • کاریز (شهر زیرزمینی )جزیره کیش
  • کاریز (شهر زیرزمینی )جزیره کیش
جمال زعیمی یزدیشنبه 10 بهمن 1394 | 8 سال پیشسقف آن هشت متر ارتفاع و بیشتر سقف آن مملو از سنگواره ، صدف و مرجان هایی است که با نظر کارشناسی 270 تا 570 میلیون سال قدمت دارد و تک تک آن شناسایی و دارای شناسنامه رسمی است.نکته قابل توجه این است که این کاریز ها به طوری استادانه و ماهرانه به دست ایرانیان باستان حفاری شده که با شیبی ملایم در طول پانزده کیلومتر حرکت، هم از آب آن جهت آبیاری استفاده شده و هم امکان برداشتن آن با چیزی شبیه به دلو نیز فراهم بوده است. پایابها مکانی پیش بینی شده برای فراهم شدن امکان برداشتن آب از کاریز است که در طول مسیر کاریز شش پایاب وجود دارد که یکی از آنها در مجموعه فرهنگی سیاحتی شهر زیرزمینی کیش موجود و قابل مشاهده است. عکس : جمال زعیمی یزدی - آذر ماه 94دسته‌بندیحمام و آب انبارهاسایر جاذبه‌های تاریخیهرمزگانکلید‌واژهکیشقناتکاریزشهرزیرزمینی1565 بازدید