برداشت خرما / فین

  • برداشت خرما / فین
  • برداشت خرما / فین
  • برداشت خرما / فین
گرت زدست براید چو نخل باش کریم ورت زدست نیاید چو سرو باش ازادعبدل | چهارشنبه 14 مرداد 13941282 بازدید
عطاءاله فین و نخلستان‌های زیبایشجمعه 16 مرداد 1394 | 7 سال پیش
عبدل بله جناب بلیده ئی هارمای خاستی فین جمعه 16 مرداد 1394 | 7 سال پیش
  • برداشت خرمابرداشت خرما فین هرمزگان
  • پرورش ماکیانزندگی در دل طبیعت سختیها و خوشیهای خاص خود را دارد و با همه کس سازگاری ندارد و برای لذت بردن از طبیعت باید سختیهای ان را تحمل کرد
  • باغ شهر فین هرمزگاننمایی از شهر فین هرمزگان
  • کپر kapar - فین هرمزگانکپر خانه مردم قدیم بوده و هنوز هم در مناطقی منازل کپری وجود دارد و از آن استفاده میکنند
  • دوسنگکوزه ای سفالی به اندازه های مختلف و در دار برای نگهداری مهیاوه ( نوعی سوس محلی که از نوع خاص ماهی تهیه میشود ) . در بعضی از شهر های ایران برای نگهداری روغن از ان استفاده میشد . به این ظرف سفالی در فین هرمزگان دوسنگ doseng گفته میشود
واژه کلیدیبرداشتخرمافین
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی