گل صحرایی

گل صحرایی
بهار سرشار از رنگ و زیبایینجمه | سه‌شنبه 2 تير 1394
عبدل دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید جلوه گلشن به باغ همچو نگاران رسیدپنجشنبه 4 تير 1394 | 7 سال پیش
طلوعدشت به آرامی بیدار میشود.
زندگی حتی در دل سنگزندگی گلهای کوچک در دل سنگ
تنور کوهیتنوری برای پخت نان در دل دشت
خدا در روستای ماست...روستای سانیج از توابع شهرستان تفت/چشم انداز شیرکوه از روستای سانیج
بازی ابرها و طبیعتآسمان پاك طبیعت
واژه کلیدیگلصحرا
نجمه فرشینجمه فرشیهموند از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی