قاشق تراشی ، صنعت در حال فراموشی

  • قاشق تراشی ، صنعت در حال فراموشی
  • قاشق تراشی ، صنعت در حال فراموشی
جمال زعیمی یزدیجمعه 1 خرداد 1394 | 8 سال پیشقاشق تراشی از صنایع دستی شهر خوانسار است که در حال حاضر فقط یک کارگاه فعال دارد.دسته‌بندیصنایع دستیاصفهانکلید‌واژهخوانسارقاشقتراشیصنایعدستی1658 بازدید
نمای ایران سپاسجمعه 1 خرداد 1394 | 8 سال پیش
عبدل تمام صنعت قدیم رو به افول استجمعه 1 خرداد 1394 | 8 سال پیش
حامد واقعا ناراحت کننده هست...هنرهای اصیل ایرانی رو به نابودی هستششنبه 2 خرداد 1394 | 8 سال پیش
حسن یاد ایامشنبه 9 خرداد 1394 | 8 سال پیش