برکه آب

برکه آب
این نوع سازه گودالی است بزرگ در مسیر اب های سطحی بدنه آنرا از سنگ و ساروج و بعضیها مسقف بوده و سقف گنبدی آن از نوع سنگ نازک و تیغه مانند که با گچ یا ساروج بنا میشده دارای دو یا چند در برای ورود اب و برداشتن آب با دلو عبدل | شنبه 26 ارديبهشت 1394
نمای ایران سپاسدوشنبه 28 ارديبهشت 1394 | 7 سال پیش
واژه کلیدیبرکهاب
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی