خانه حاج آقا علی

  • خانه حاج آقا علی
  • خانه حاج آقا علی
آزاده عباسیچهارشنبه 19 فروردين 1394 | 8 سال پیشخانه حاج آقا علی رفسنجان یکی از بزرگترین و زیباترین خانه های خشتی و سنتی جهان است که توسط حاج آقای علی معروف به زعیم الله رفسنجانی (بزرگترین تاجر ایرانی آن دوره) در سال 1136 هجری شمسی بنا شده است. خانه دارای 186 اتاق بوده که در چهار بخش اصلی ساختمان حوضخانه، شاه نشین، پاییزی و زمستانی احداث گردیده است.دسته بندیباغ ها ، عمارت ها ، کاخ هاکرمانواژه کلیدیمسابقهخانهحاج آقا علیرفسنجانکرمانخشتگلی1136 بازدید