رودخانه فرعی پشامگ رود - راسک (سرباز)

رودخانه فرعی پشامگ رود - راسک (سرباز)
عطاءاله بليده ئيجمعه 22 اسفند 1393 | 9 سال پیشاین محل انتهای رودخانه پشامگ رود و ورودی آن به رود سرباز است. محل مناسبی برای استراحت در حاشیه رود سرباز است.دسته‌بندیاستان‌هارودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاکلید‌واژهسربازراسکرودخانهباهوکلاتگاندو1407 بازدید
نمای ایران سپاسجمعه 22 اسفند 1393 | 9 سال پیش
عبدل شهر کشاورزان سخت کوشجمعه 16 مرداد 1394 | 8 سال پیش
عطاءاله همینطور هست ، آقا عبدل عزیز متشکرمجمعه 30 مرداد 1394 | 8 سال پیش