رودخانه فرعی پشامگ رود - راسک (سرباز)

رودخانه فرعی پشامگ رود - راسک (سرباز)
این محل انتهای رودخانه پشامگ رود و ورودی آن به رود سرباز است. محل مناسبی برای استراحت در حاشیه رود سرباز است.عطاءاله | جمعه 22 اسفند 13931089 بازدید
نمای ایران سپاسجمعه 22 اسفند 1393 | 7 سال پیش
عبدل شهر کشاورزان سخت کوشجمعه 16 مرداد 1394 | 7 سال پیش
عطاءاله همینطور هست ، آقا عبدل عزیز متشکرمجمعه 30 مرداد 1394 | 7 سال پیش
راسکشهر راسک در شب
شالیزار شهر راسکشالیزارهای جنوب بلوچستان
رد پای اسب های پلنگ واره (آپا لوسا)سرخپوستان بومی امریکا در سنگ نگاره های کهن ایراننقش اسب پلنگ واره کشف شده در میان سنگ نگاره های نیکشهر بلوچستان (9000 پ.م.)
کوه های مریخی چابهاراین کوهها که شبیه به کوههای مریخی هستند و کمتر در جهان کوهی به این شکل وجود دارد