از هنرسنگ درون غارها و كوه ها تا هنر مفرغ و سفال درون خانه ها

از هنرسنگ درون غارها و كوه ها تا هنر مفرغ و  سفال درون خانه ها
محمد ناصری فردشنبه 11 خرداد 1392 | 10 سال پیشپیكره ی مفرغی بزكوهی متعلق به هزاره ی سوم ق.م . مكشوفه در جیرفت كه طرح آن ملهم از نقوش سنگ نگاره های درون غارها و كوه های ایران (هزاره ی نهم ق.م) می باشد. با شباهت های ظاهری و مضامین یكنواخت كه نشان از گستره ، پیوستگی و ارزش و جایگاه هنر در ایران باستان دارد. دسته‌بندیسایر جاذبه‌هامرکزیکلید‌واژههنرسنگدرونغارهاكوههنرمفرغسفالخانه1185 بازدید